Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Lek med språk i barnehagen


Rammeplanen slår fast at det å støtte barns tilegnelse av språk er én av barnehagens kjerneoppgaver: ″Gjennom arbeid med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse […]. I barnehagen skal barna møte ulike språk, […] gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster […] /og/ bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet […].″ (Rammeplan for barnehagen, 2017: 47-48).

Når man jobber med språkstimulerende aktiviteter i barnehagen, jf. sitat over, kan dette gjøres på flere språk. Fremmedspråksenteret har i den forbindelse utarbeidet konkrete idéer til hvordan små drypp med engelsk og/eller fremmespråk (fransk, kinesisk, spansk, tysk) på en enkel og lekende måte kan introdusere ulike språk for barna i barnehagen. Tipsene baserer seg på bruk av konkreter og har som mål å stimulere barns iboende nysgjerrighet for språk, spille på deres eventuelle språkerfaringer og bidra til lekende språklæring. Kurset gir eksempler på sanger, rim, regler, spill og andre aktiviteter relatert til barnehagens rutiner og barns interesseområder og har form av en workshop der deltakerne også produserer konkreter til eget bruk.

Se også Fremmedspråksenterets ressurs:
Vil du leke med språk i barnehagen?

For mer informasjon, kontakt: 
info@fremmedspraksenteret.no

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 11.05.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret