Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Valg av fremmedspråk i grunnskolen


Prosjekt Valg av fremmedspråk i grunnskolen
Stikkord Språkvalg, grunnskole, svake og sterke elever, minoritetsspråklige elever
Språk Alle språk
Ansvarlig Else Ryen v/ NAFO og Gerard Doetjes v/ Fremmedspråksenteret
Periode oktober 2007 - september 2008

Kort prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal kartlegge elevers valg av fremmedspråk eller fordypning i engelsk/norsk i ungdomsskolen. Målet er å finne ut hvilke elever som velger, ikke velger eller velger bort språk, og hvorfor elevene akkurat velger som de gjør. Vi vil rette vår spesielle oppmerksomhet mot gruppen ”svake" elever” sammenliknet med ”sterke" elever, og gruppen ”minoritetsspråklige elever” i forhold til ”majoritetsspråklige elever”. Prosjektet setter også fokus på rådgivningen i de forskjellige skolene, og forsøker å sette denne i sammenheng med elevenes språkvalg.

Undersøkelsens mål er å kartlegge situasjonen i alle fylker, og for å oppnå dette vil vi bruke både statistiske databaser og egne spørreskjemaer. I tillegg kommer intervjuer med rektorer, lærere og rådgivere.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i Oslo og Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen i Halden. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet, som støtter prosjektet med bakgrunn i tiltak 2.1.1 i strategiplanen Språk åpner dører (les mer HER).

Publikasjoner
Prosjektets sluttrapport er publisert i Fremmedspråksenterets publikasjonsserie Fokus på språk. LAST NED.

Kontakt
Mer informasjon fås hos Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring v/ Else Ryen (else.ryen@iln.uio.no, tlf. 69 17 73 03) eller hos Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen v/ Gerard Doetjes (gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no, tlf. 69 21 58 36).

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 26.04.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret